, Urząd Skarbowy Bytom otwarcie 

Urząd Skarbowy Bytom otwarcie

Genealogia - wieści genealogiczne

Temat: Remont dachu oraz instalacji elektrycznej budynku szopy
Kolejny przetarg na remont dachu. http://bip.um.bytom.pl/bi...?idPodmiotu=377 O G Ł O S Z E N I E wyłonienie wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Remont dachu oraz instalacji elektrycznej budynku Lokomotywowni Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej przy ul.Reja w Bytomiu” 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej nr 2 w Bytomiu. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Golomb Gerard tel.032/283-63-00 2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony. 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.um.bytom.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po uiszczeniu opłaty, można odebrać w Urzędzie Miejskim w Bytomiu ul. Parkowa 2 (pok. nr 300) w poniedziałki w godz.900-1700, wtorek-piątek w godz.730-1530 lub po złożeniu pisemnego wniosku otrzymać na wskazany adres. Opłata za ... w Bytomiu, obejmujący m.in. uzupełnienie i naprawę pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich oraz częściową wymianę instalacji elektrycznej. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych : 45261910-6 – naprawa dachów 45310000-3 – ... nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem ... Urząd Miejski w Bytomiu, ul.Parkowa 2 Wydział Organizacyjny Kancelaria Urzędu (pokój nr 243) do dnia 04.04.2007r. do godz. 1100. 11. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa...
Źródło: 785mm.pl/viewtopic.php?t=732Temat: Przetarg na "Remont dachu Lokomotywowni Górnośląskiej K
W dniu dzisiejszym ogłoszony zostal przetarg na remont w/w dachu. http://bip.um.bytom.pl/bi...?idPodmiotu=377 Termin wykonania zawmówienia upływa z dniem 30.11.2006r. Czyli jak dobrze pójdzie to rumunek po NR hala mo naprawie dachu. Przynajmnie ... dachu Lokomotywowni Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej przy ul.Reja w Bytomiu ". 1 Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bytomia z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej nr 2 w Bytomiu. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Golomb Gerard tel.032 283-63-00 2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.um.bytom.pl Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, po uiszczeniu opłaty, można odebrać w Urzędzie Miejskim w Bytomiu ul. Parkowa 2 (pok. nr 300) w poniedziałki w godz. 900-1700, wtorek-piątek w godz. 730-1530 lub po ... przy ul.Reja w Bytomiu. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu, co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - 45000000-7 - roboty budowlane 5. Zamawiający nie ... działalności gospodarczej, 4. aktualne - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i ... - 100%. 10. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Bytomiu, ul.Parkowa 2 Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (pokój nr 308) do dnia 10.10.2006r. do godz. 1100. 11. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (pokój nr 308) dnia 10.10.2006r. godz. 1115. 12. Termin związania ofertą 30 dni.
Źródło: 785mm.pl/viewtopic.php?t=408